تحریم صادرات نفت ایران

تحریم صادرات نفت ایران ، خیال پردازی است ( قسمت اول)

✍️محمد حسین ادیب

در خصوص توسعه در همه دنیا استاندارد این هست که سال پایه را سال ٢٠٠5 قرار می دهند به عبارت دیگر کشور ها با سال ٢٠٠5 مقایسه میشوند

اگر تولید انرژی منجر به ثروت ایجاد شده با دلار آزاد در سال جاری با سال ٢٠٠5 که همان سال ١٣٨4 است مقایسه شود تابلویی صحیح از وضعیت کشور ارائه شده است

انرژی که به صورت یارانه ای در بخش خانگی و حمل و نقل مصرف میشود به ثروت آشکار تبدیل نمیشود و از آمار باید حذف شود

اگر مصرف انرژی یارانه ای در بخش خانگی و حمل و نقل از آمار حذف شود در کشور چقدر انرژی مصرف میشود ؟

در نقطه موجود به حسب مقالات قبلی معادل ارزش حرارتی 4 میلیون و 4٧ هزار بشکه نفت خام ، انرژی در روز به محصولی تبدیل میشود که یا با دلار آزاد صادر میشود و یا به قیمت دلار آزاد در داخل محصول تولیدی آن ، به فروش می رسد.

این سئوال مطرح است که قبلاً در ایران چقدر انرژی تولید می شد و حالا چقدر انرژی تولید می شود؟

تولید انرژی منجر به ثروت با دلار آزاد( با حذف انرژی مصرفی یارانه ای در بخش خانگی و حمل و نقل ) ، در سال ١٣٨4 بالغ بر سه میلیون و ٣٢١ هزار بشکه و اکنون 4 میلیون و4٧ هزار بشکه است به عبارت دیگر انرژی مصرفی رشد ٢٢ درصد نسبت به سال ٨4 رشد نشان می دهد

تحریم یعنی پایان خام فروشی و صادرات محصول به جای نفت خام ( قسمت دوم)

منظور از تحریم بخش انرژی ایران اگر این است که تولید انرژی منجر به تولید ثروت کاهش یافته است که نادرست است مصرف انرژی ٢٢ درصد نیز افزایش یافته است (اختلاف ٣ میلیون و ٣٢١ هزار بشکه با 4 میلیون و 4٧ هزار بشکه)

اگر منظور از تحریم این است که تولید و صادرات دیگر انواع انرژی جایگزین صادرات نفت خام شده البته این مطلب صحیح است

تحریم یعنی جایگزین شدن تولید و صادرات محصول به جای خام فروشی نفت

تحریم زاییده ذهن خزانه داری آمریکا و فضای مجازی ایران است

تحریمی در کار نیست تنوع تولید در ایران را فضای مجازی ایران و خزانه داری آمریکا « تحریم » تعریف می کنند.

جایگزین شدن تولیدات داخلی به جای خام فروشی را تحریم تعریف می کنند

تحریم بخش انرژی ایران « شو ی تلویزیونی » خزانه داری آمریکا و فضای مجازی مرعوب ایران ( قسمت سوم (

پویا ناظران را به عنوان اقتصاد دان قبول دارم چون معنای نرخ بهره را می فهمد اما ٩٩ درصد در فضای مجازی ایران معنای نرخ بهره را نمی فهمند

پویا ناظران مقالات عدیده نوشت که اقتصاد ایران ونزوئلایی میشود

چرا اقتصاد ایران ونزوئلایی نشد ؟

پویا ناظران درست می گفت بر اساس آن داده ها که نوعا نیز درست بود اقتصاد ایران باید ونزوئلایی می شد اما پویا ناظران اقتصاد انرژی را نمی فهمد

پویا ناظران نفهمید که تولید 4 میلیون انرژی در روز و فروش آن به نرخ دلار آزاد اجازه نمی دهد اقتصاد ایران ونزوئلایی شود

زیان دیدگان بورس قربانی نگاه غلط به تحریم ( قسمت چهارم)

در بورس ایران این ایده تبلیغ شد که اقتصاد ایران ونزوئلایی میشود پس هر سهم آشغالی را اگر بخرند قیمت افسانه ای پیدا می کنند

روز گذشته یک مشاوره داشتم با ٢٠ میلیارد تومان وارد بورس شده بود و حالا ارزش سهام اش 6 میلیارد تومان بود پرسیدم چرا وارد بورس شدید ؟ گفتند ارزیابی ام این بود که اقتصاد ونزوئلایی میشود و ارزش هر چیز ١٠٠٠ برابر میشود

اینهایی که در بورس به شدت ضرر کردند قربانی نگاه ونزوئلایی به اقتصاد شدند


مقایسه تولید انرژی در ایران در سال ٨4 با دوران تحریم ( قسمت پنجم)

پیام مقاله : مقایسه تولید انرژی در سال ٨4 با ماه گذشته نشان می دهد تحریم بخش انرژی ایران نادرست است

آمار سال ٨4 منبع : تراز انرژی کشور در سال ٨4

صادرات نفت و خالص صادرات فرآورده نفتی : دو میلیون و ٧٣٩ هزار بشکه

در سال ٨4 روزانه بطور متوسط ١6١ هزار بشکه فرآورده نفتی وارد می شد که از صادرات نفت خام و فرآورده کسر شده است

مصرف انرژی صنعت :
گاز صنعت : ٢54 هزار بشکه ارزش حرارتی نفت خام
برق صنعت : ٧4 هزار بشکه ارزش حرارتی نفت خام
فرآورده نفتی صنعت : ١64 هزار بشکه
جمع صنعت :4٩6 هزار بشکه


مصرف انرژی بخش کشاورزی :
فرآورده نفتی کشاورز ی : 66 هزار بشکه
گاز بخش کشاورزی : صفر
برق کشاورزی : ٢٧ هزار بشکه
جمع بخش کشاورزی : ٩٣ هزار بشکه

جمع : سه میلیون و ٣٢٣ هزار بشکه ارزش حرارتی نفت خام در روزتحریم صادرات نفت ایران ، خیال پردازی است ( قسمت اول)

✍️محمد حسین ادیب

در خصوص توسعه در همه دنیا استاندارد این هست که سال پایه را سال ٢٠٠5 قرار می دهند به عبارت دیگر کشور ها با سال ٢٠٠5 مقایسه میشوند

اگر تولید انرژی منجر به ثروت ایجاد شده با دلار آزاد در سال جاری با سال ٢٠٠5 که همان سال ١٣٨4 است مقایسه شود تابلویی صحیح از وضعیت کشور ارائه شده است

انرژی که به صورت یارانه ای در بخش خانگی و حمل و نقل مصرف میشود به ثروت آشکار تبدیل نمیشود و از آمار باید حذف شود

اگر مصرف انرژی یارانه ای در بخش خانگی و حمل و نقل از آمار حذف شود در کشور چقدر انرژی مصرف میشود ؟

در نقطه موجود به حسب مقالات قبلی معادل ارزش حرارتی 4 میلیون و 4٧ هزار بشکه نفت خام ، انرژی در روز به محصولی تبدیل میشود که یا با دلار آزاد صادر میشود و یا به قیمت دلار آزاد در داخل محصول تولیدی آن ، به فروش می رسد.

این سئوال مطرح است که قبلاً در ایران چقدر انرژی تولید می شد و حالا چقدر انرژی تولید می شود؟

تولید انرژی منجر به ثروت با دلار آزاد( با حذف انرژی مصرفی یارانه ای در بخش خانگی و حمل و نقل ) ، در سال ١٣٨4 بالغ بر سه میلیون و ٣٢١ هزار بشکه و اکنون 4 میلیون و4٧ هزار بشکه است به عبارت دیگر انرژی مصرفی رشد ٢٢ درصد نسبت به سال ٨4 رشد نشان می دهد

تحریم یعنی پایان خام فروشی و صادرات محصول به جای نفت خام ( قسمت دوم)

منظور از تحریم بخش انرژی ایران اگر این است که تولید انرژی منجر به تولید ثروت کاهش یافته است که نادرست است مصرف انرژی ٢٢ درصد نیز افزایش یافته است (اختلاف ٣ میلیون و ٣٢١ هزار بشکه با 4 میلیون و 4٧ هزار بشکه)

اگر منظور از تحریم این است که تولید و صادرات دیگر انواع انرژی جایگزین صادرات نفت خام شده البته این مطلب صحیح است

تحریم یعنی جایگزین شدن تولید و صادرات محصول به جای خام فروشی نفت

تحریم زاییده ذهن خزانه داری آمریکا و فضای مجازی ایران است

تحریمی در کار نیست تنوع تولید در ایران را فضای مجازی ایران و خزانه داری آمریکا « تحریم » تعریف می کنند.

جایگزین شدن تولیدات داخلی به جای خام فروشی را تحریم تعریف می کنند

تحریم بخش انرژی ایران « شو ی تلویزیونی » خزانه داری آمریکا و فضای مجازی مرعوب ایران ( قسمت سوم (

پویا ناظران را به عنوان اقتصاد دان قبول دارم چون معنای نرخ بهره را می فهمد اما ٩٩ درصد در فضای مجازی ایران معنای نرخ بهره را نمی فهمند

پویا ناظران مقالات عدیده نوشت که اقتصاد ایران ونزوئلایی میشود

چرا اقتصاد ایران ونزوئلایی نشد ؟

پویا ناظران درست می گفت بر اساس آن داده ها که نوعا نیز درست بود اقتصاد ایران باید ونزوئلایی می شد اما پویا ناظران اقتصاد انرژی را نمی فهمد

پویا ناظران نفهمید که تولید 4 میلیون انرژی در روز و فروش آن به نرخ دلار آزاد اجازه نمی دهد اقتصاد ایران ونزوئلایی شود

زیان دیدگان بورس قربانی نگاه غلط به تحریم ( قسمت چهارم)

در بورس ایران این ایده تبلیغ شد که اقتصاد ایران ونزوئلایی میشود پس هر سهم آشغالی را اگر بخرند قیمت افسانه ای پیدا می کنند

روز گذشته یک مشاوره داشتم با ٢٠ میلیارد تومان وارد بورس شده بود و حالا ارزش سهام اش 6 میلیارد تومان بود پرسیدم چرا وارد بورس شدید ؟ گفتند ارزیابی ام این بود که اقتصاد ونزوئلایی میشود و ارزش هر چیز ١٠٠٠ برابر میشود

اینهایی که در بورس به شدت ضرر کردند قربانی نگاه ونزوئلایی به اقتصاد شدند


مقایسه تولید انرژی در ایران در سال ٨4 با دوران تحریم ( قسمت پنجم)

پیام مقاله : مقایسه تولید انرژی در سال ٨4 با ماه گذشته نشان می دهد تحریم بخش انرژی ایران نادرست است

آمار سال ٨4 منبع : تراز انرژی کشور در سال ٨4

صادرات نفت و خالص صادرات فرآورده نفتی : دو میلیون و ٧٣٩ هزار بشکه

در سال ٨4 روزانه بطور متوسط ١6١ هزار بشکه فرآورده نفتی وارد می شد که از صادرات نفت خام و فرآورده کسر شده است

مصرف انرژی صنعت :
گاز صنعت : ٢54 هزار بشکه ارزش حرارتی نفت خام
برق صنعت : ٧4 هزار بشکه ارزش حرارتی نفت خام
فرآورده نفتی صنعت : ١64 هزار بشکه
جمع صنعت :4٩6 هزار بشکه


مصرف انرژی بخش کشاورزی :
فرآورده نفتی کشاورز ی : 66 هزار بشکه
گاز بخش کشاورزی : صفر
برق کشاورزی : ٢٧ هزار بشکه
جمع بخش کشاورزی : ٩٣ هزار بشکه

جمع : سه میلیون و ٣٢٣ هزار بشکه ارزش حرارتی نفت خام در روز

دوشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۹ 0 0 0 1551 لینک کوتاه: riskac.ir/3994

مقالات