اقتصاد گاز محور شامل چه مواردی است ؟

✍️محمد حسین ادیب


روزانه ٤ میلیون و ٤٧ هزار بشکه انرژی در ایران به محصول تبدیل میشود و به قیمت بازار جهانی صادر یا به قیمت بازار جهانی در داخل به فروش می رسد

پرسش این است که این چهار میلیون و 4٧ هزار بشکه در چه مواردی است توزیع به شکل ذیل است :

یک -صادرات گاز معادل 46٢ هزار بشکه ارزش حرارتی نفت
دو- مصرف مستقیم گاز در صنعت معادل ارزش حرارتی یک میلیون و ٢6٩ هزار بشکه ارزش حرارتی نفت
سه - مصرف برق صنعت معادل ارزش حرارتی 4٧١ هزار بشکه نفت
چهار- مصرف گازوئیل بخش کشاورزی معادل ارزش حرارتی ٩١ هزار بشکه نفت خام
پنج - گازوئیل مصرفی در صنعت معادل ارزش حرارتی ٢5 هزار بشکه نفت خام
شش - فروش فرآورده نفتی به غیر از پنج فرآورده سوبسیدی به قیمت جهانی معادل ارزش حرارتی ١٩4 هزار بشکه
هفت - فروش بنزین غیر سوبسبدی معادل ارزش حرارتی ٧٧ هزار بشکه نفت خام
هشت - صادرات فرآورده های نفتی معادل 5١6 هزار بشکه
نه - صادرات نفت خام معادل ٢٩٢ هزار بشکه
ده - تولید میعانات گازی معادل 65٠ هزار بشکه در روز
یازده - جمع موارد ده گانه بالا معادل چهار میلیون و 4٧ هزار بشکه

نکته یک : موارد فوق نه یا قیمت یارانه ای بلکه به قیمت جهانی یا صادر میشود یا در حدود قیمت‌های جهانی در داخل به فروش می رسد

نکته دو- ٨٠ درصد ارزش افزوده در صد شرکت در بخش کشاورزی گازی برندی ایجاد میشود

نکته سوم : بقیه مردم برای ٢٠ درصد سود تولید شده در سر و کله هم می زنند

سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹ 0 0 0 795 لینک کوتاه: riskac.ir/3718

مقالات