سمینار باید ها و باید های کسب و کار در شهریور99

مدت 90 دقیقه 

پس از ثبت نام می توانید فایل صوت و تصویر را در همین صفجه دانلود کنید 

تک فروشی