بازی خوردن فضای مجازی ایران در پیش بینی آینده ( قسمت دوم )

✍️دیدگاه شخصی محمد حسین ادیب

ده - شوک ناشی از حضور « دست در اقتصاد»  بسیار بیش از ظرفیت اقتصاد که به تشدید رقابت بین عرضه کنندگان در سطح ملی و کاهش سود عملیاتی انجامیده است .

یازده  - شوک ناشی از فعالیت کمتر از ظرفیت اقتصاد در ایران و جهان  که واکنشی نسبت به کرونا بوده است.

دوازده  - شوک ناشی از خرج بسیار کمتر از درآمدی که به شدت کاهش یافته است ؛ مردم در واکنش نسبت به کرونا در ٨٠ درصد موارد کمتر از درآمد خرج می کنند و این به تضعیف تقاضا انجامیده است .

سیزده  -در اقتصاد بین الملل، چهار شوک قابل رویت است : شوک ناشی از پیر شدن جمعیت : آمریکا باید زندگی 44 میلیون بازنشسته را تامین کند.

چهارده - شوک ناشی از رشد بدهی بسیار بیش از رشد اقتصادی ، نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی  در دنیا از ٨٠ درصد در سال ١٩٨٠ به ٢4٠ درصد در سال گذشته رسیده است ، آنچه که اقتصاد غرب را زمین می زند بدهی هایی است که در اوج رونق اوبامائی  پیش کرونایی ایجاد شده و به سه برابر رسیده و حالا در اوج رکود کرونایی ترامپی باید پرداخت شود.

پانزده  - کشورهای جهان به دو دسته تقسیم میشوند :کشورهایی که هزینه تامین اجتماعی بسیار بالاست مثل اروپا و کشور هایی که هزینه تامین اجتماعی بسیار پایین است مثل چین ، اقتصاد جهان به صحنه رقابت این دو دسته تبدیل شده ، کشورهای دسته اول اگر هزینه تامین اجتماعی را کاهش ندهند بوسیله دسته دومی از اقتصاد بین الملل حذف میشوند و  دسته اول اگر در صدد کاهش هزینه تامین اجتماعی برآیند به منزله کاهش رفاه عمومی است و کاهش رفاه عمومی به قدرت رسیدن ملی گرایان افراطی در این کشور ها منجر میشود ، افکار عمومی در این کشور ها در مقابل تغییر مقاومت می کند .

شانزده  -مرکل  صدر اعظم آلمان گفت : ما با این تصور بزرگ شده ایم که ایالات متحده همواره می خواهد ابرقدرت جهانی باشد. اگر آمریکا با خواست خود می خواهد از این نقش خداحافظی کند، باید واقعا در موردش فکری بنیادین بکنیم. این تحلیل مرکل جهان را با خلأ قدرت روبرو می کند که بوسیله دیگران از جمله ایران پر میشود .فضای مجازی ایران قادر  به درک این فرایند نیست و تحلیل های « پیش مرکلی » از آمریکا دارد.

هفده - رئییس جمهور افغانستان در یک مناظره با جوانان حرف هایی خطاب به این نسل زد که من تا حالا نشنیده بودم و یکی باید اینها را به نسل جوان می زد ، او گفت نسل جوان هم کمتر از نسل قبل اشتباه نکرده است ، او گفت نسل جوان مهارت هایی دارد که با آن کسب و کار نمی تواند انجام دهد ، شوک ناشی از سیستم آموزشی مسلط که با آن مهارت هایی آموزش داده میشود برای دیروز ، جوانان آموزش هایی می بینند برای جامعه ای که دیگر وجود ندارد ، جوانان امروز از یک دید به شدت دیروزی اند و دیروز کافی نیست . نسل جوان برای مشاغلی که دیگر وجود ندارد آموزش دیده است و با این آموزش نمی تواند پول دربیاورد .

دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۹ 0 0 0 496 لینک کوتاه: riskac.ir/3173

مقالات