بازی خوردن فضای مجازی ایران در پیش بینی آینده ( قسمت اول)

✍️دید گاه شخصی محمد حسین ادیب

بیست شوک اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است فضای مجازی ایران  با ندیده گرفتن شوک ها ، تحلیل های خاص خودش را دارد ، فضای مجازی هزینه نادیده گرفتن شوک ها را پرداخت خواهد کرد ، فضای مجازی همیشه علیه « یکی » می نویسد اما اشتباه می کند فضای مجازی علیه خودش دارد می نویسد  و عمل می کند این فضا طی سه سال آینده غرق در شوک هایی میشود که اکنون ندیده می گیرد و از این مرحله وارد مرحله جدیدی میشود . فضای مجازی ایران بازی خورده است ، فضای مجازی ایران به وسیله کانال هایی که « تحلیل تبلیغی » تولید می کنند و در واقع تحلیل های آنها « رپرتاژ آگهی » صاحبان ثروت است به بازی گرفته شده است، فضای مجازی ایران مظاهر عمیقی از زود باوری دارد و با تحلیل یک خطی همه دارایی اش را تقدیم می کند.

فضای مجازی ایران یعنی تله را تعبیه کردن ، دان را در درون آن قراردادن ، طعمه را به طمع دانه به داخل تله کشاندن و سپس تله را کشیدن در لحظه کنونی فضای مجازی با همه لجستیک و توان عملیاتی خود مشغول دان پاشی است وقتی تله را کشیدند ٩٠ درصد کانال های تلگرامی و اینیستاگرامی یک شبه محو می‌شوند .

جامعه ایران با بیست شوک مواجه است  و فضای مجازی آنها را نوعا نادیده می گیرد :

یک -شوک ناشی از جهانی شدن اقتصاد که به ورود کالاهای خارجی ارزان تر از  بعضی تولیدات داخلی انجامیده است

دو- شوک صرفه جویی ناشی از مقیاس که حضور سرمایه خرد به صورت خویش فرما در ٩٠ درصد موارد را غیر اقتصادی کرده است

سه - شوک تکنولوژیک که واحد‌های تولیدی با تکنولوژی پیش موج چهارمی را غیر اقتصادی کرده است

چهار-شوک ناشی از استفاده از منابع طبیعی بسیار بیش از میزانی که طبیعت جایگزین می کند مثل کاهش سطح آب سفره های زیر زمینی ، بحران گردو خاک ، آلودگی هوا ...

پنج -شوک ناشی از قطع صادرات نفت  که به ضعف تقاضا انجامیده است

شش - شوک ناشی از کاهش قیمت نفت که به ضعف تقاضای کل انجامیده است

هفت - شوک ناشی از رشد پول بیش از رشد کالا و خدمات که به رشد تقاضا انجامیده است

هشت - شوک ناشی از رعایت نکردن تناسب  بین عرضه و تقاضا، از یکسو تقاضا به سبب قطع صادرات نفت و سقوط قیمت نفت به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر نقدینگی از ١6٠٠ هزار  میلیارد تومان در پایان سال ٩6 به ٢4٩٠ هزار  میلیارد تومان رسیده و تا پایان سال به ٣٠٠٠ می رسد یعنی دو برابر شده این عدم تعادل به تورم منجر شده است ، برای درک تورم اخیر جای دیگری دنبال اش نگردید .

نه - شوک ناشی از طولانی شدن دوران بازگشت سرمایه بر اساس عایدی سالانه سرمایه گذاری ؛ که انگیزه سرمایه‌گذاری را تضعیف کرده است

دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۹ 0 0 0 666 لینک کوتاه: riskac.ir/3172

مقالات