به عنوان فعال اقتصادی وارد رشته ای بشوید که مزیت نسبی داریم

به عنوام فعال اقتصادی وارد رشته ای بشوید که مزیت نسبی داریم

سمینار بایدها و نبایدهای کسب و کار – اردیبهشت 99

دوشنبه ۰۹ تير ۱۳۹۹ 0 0 0 504 لینک کوتاه: riskac.ir/3022

کسب و کار