استرالیا 2.5 میلیارد دلار و کانادا 2.6 میلیارد دلار حساب جاری کسری دارند

استرالیا 2.5 میلیارد دلار و کانادا 2.6 میلیارد دلار حساب جاری کسری دارند

سمینار تهدیدات و فرصت های مهاجرت به کانادا و استرالیا

دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ 0 0 0 607 لینک کوتاه: riskac.ir/2612

مهاجرت