کانادا 266 درصد و استرالیا 205 درصد بدهی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی

کانادا 266 درصد و استرالیا 205 درصد بدهی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی

سمینار تهدیدات و فرصت های مهاجرت به کانادا و استرالیا

چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ 0 0 0 2456 لینک کوتاه: riskac.ir/2603

مهاجرت