90 درصد فعالین اقتصادی به مهارتهایی نیاز دارند که فاقد ان هستند

90 درصد فعالین اقتصادی به مهارتهایی نیاز دارند که فاقد ان هستند

سمینار پیشنهاد برای سبد دارایی شخصی – دی ماه 98

شنبه ۰۹ فروردين ۱۳۹۹ 0 0 0 998 لینک کوتاه: riskac.ir/2466

سبد دارایی