لیست هفتگی بورس منتهی به 17 بهمن98

تحلیل این هفته هفدهم بهمن ماه 1398
انتخاب بهترین شرکت های بورسی از نظر مدیریت
اگر نسبت بهای تمام شده به فروش یک شرکت در سال جاری با سال ٩5 مقایسه شود این مقایسه نشان می دهد مدیریت شرکت از سال ٩5 تا کنون تا چه اندازه بهتر یا بدتر عمل کرده است 
این نسبت در ٩5 شرکت بورسی طی سه سال گذشته بیش از بیست در صد کاهش یافته است و مدیران این شرکتها در زمره مدیران نمونه کشور اند
در ٢٠٣ شرکت بورسی این نسبت تا ٢٠ درصد کاهش یافته که نسبت قابل قبولی است 
در ٧٢ شرکت نسبت بهای تمام شده به فروش تا ١٠ درصد افزایش داشته که مدیریت ضعیف در این شرکت ها را نشان می دهد
در ٣٩ شرکت نسبت ١٠ تا ٢٠ درصد بیشتر شده که این شرکتها باید روی « مدیریت شکست » بیشتر فکر کنند 
در ٣٨ شرکت این نسبت بیش از ٢٠ درصد رشد داشته که نشان می دهد مدیران ، صلاحیت ادامه مدیریت را ندارند 
به مدیران ده شرکتی که در لیست هفتگی ما ، بهای تمام شده به فروش بیش از پنجاه درصد کاهش داشته باید مدال داد

 

جهت دانلود فایل اکسل در قسمت مستندات مرتبط

جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ 0 0 0 1224 لینک کوتاه: riskac.ir/2365

سمینار