3 میلیون و 450 هزار تومان مصرف سیمان ماه در کشور بوده است

3 میلیون و 450 هزار تومان مصرف سیمان ماه در کشور بوده است

سمینار عوامل موثر بر نرخ مسکن - 20ابان98

پنجشنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۹ 0 0 0 1010 لینک کوتاه: riskac.ir/2352

مسکن