افراد حقیقی در مهرماه روزانه 2600 میلیارد تومان سهام در بورس خریداری کردند

افراد حقیقی در مهرماه روزانه 2600 میلیارد تومان سهام در بورس خریداری کردند

سمینار نبض بازار در آبان 98

جمعه ۰۶ دی ۱۳۹۸ 0 0 0 854 لینک کوتاه: riskac.ir/1257

سهام