تعریف ده بعدی که باید در آن بی نظیر باشید

 

✍️تیم تحقیق محمد حسین ادیب

ما نگاهی ده بعدی به هر مسئله کلیدی اقتصاد داریم .

ثروتمند کسی است که بر اساس ده بعد تصمیم می گیرد و فقیر یک بعدی تصمیم می گیرد .

نگاه ده بعدی یعنی چه ؟ از بعد اول که نگاه کنید به این نتیجه می رسید که این کار سود دارد ، از بعد دوم که نگاه کنید انجام آن کار زیان دارد ، از بعد سوم که نگاه کنید این کار سود دارد اما شما مهارت انجام آن را ندارید.

از دید چهارم که نگاه کنید ، تجربه کاری لازم در آن حوزه را ندارید ( هر کس که وارد حوزه ای شود و حداقل دو سال زیر نظر یک آدم موفق  در آن رشته کار نکرده باشد ورشکست میشود ) ، از بعد پنجم که نگاه کنید اگر به رفتار بزرگان بازار  در آن رشته اشراف نداشته باشید  و ندانید استراتژی فروش آنها در یک ماه گذشته  چه تفاوتی با ماه قبل داشته  به سادگی قربانی میشود .

از  بعد ششم ، شما باید توزیع ریسک بدانید و ٩٠ درصد ورشکست میشوند چون توزیع  ریسک نمی دانند  ، از بعد هفتم شما باید تامین مالی بدانید و عمده افراد از بازار حذف میشوند چون تامین مالی نمیدانند  ، از بعد هشتم شما کالا یا خدماتی باید ارائه دهید که مردم بخرند نه اینکه بخواهید بفروشید ، ٩٩ درصد مسکن تولیدی را مردم نمی خرند .

از بعد نهم قیمت گذاری شما باید درست باشد و کم نیستند فعالیتی که امروز کم فعال اند چون قیمت گذاری آنها غلط است ، از بعد دهم طول عمر ٩٠ درصد کسب و کار ها پنج سال است و در پنج سال باید سرمایه بازگردد و بعد از پنج سال باید تعطیل کنند اما همچنان به فعالیت ادامه می دهند.

در همه موارد کانال مسائل کلیدی را از ده بعد بررسی می کند و سه ماه یکبار آن تحلیل را بروز میکند .

لطفاً به هنگام اظهار نظر در مورد مطالب کانال ، بنویسید ده بعدی که در یک موضوع  به آن پرداخته شده چه نقاط قوت یا ضعفی دارد ، در ٩٨ درصد موارد فقط از یک بعد مطالب قضاوت و نقد میشود اگر در تصمیم گیری شخصی هم همین طور عمل کنید آدم ثروتمندی نخواهید شد .

ما را بر اساس ده فاکتور قضاوت کنید و نه یک فاکتور .

سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ 0 0 0 1272 لینک کوتاه: riskac.ir/1151

مقالات