تحلیل اقتصاد ایران در سال 1403 از دیدگاه دکتر مهدی کنعانی

تاریخ برگزاری 22 اسفند 1402

مدت 3 ساعت 

15 دقیقه رایگان

سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ 0 0 0 0 لینک کوتاه: riskac.ir/11228

تک فروشی