تحلیل اقتصاد ایران در سال 1403 از دیدگاه دکتر صادقین و دهنوی

تاریخ برگزاری 20 اسفند 1402

مدت 3 ساعت

15 دقیقه معرفی دوره رایگان 

سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ 0 0 0 0 لینک کوتاه: riskac.ir/11226

تک فروشی