جوری تحلیل می کنند که انگار هیچ کس بدهی ندارد

جوری تحلیل می کنند که انگار هیچ کس بدهی ندارد

دوشنبه ۱۱ تير ۱۴۰۳ 0 0 0 0 لینک کوتاه: riskac.ir/11201

سبد دارایی