70درصد ثروت جامعه برای یک گروه است

70درصد ثروت جامعه برای یک گروه است

شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ 0 0 0 0 لینک کوتاه: riskac.ir/11086

اقتصاد ایران