چه باید انجام داد ؟

✍️محمد حسین ادیب

انسان کم ریسک ویژگی های ذیل را دارد :
چه فعالیتی سودآور است ؟ فعالیتی که ٣5 روز یکبار سرمایه در گردش ، گردش داشته باشد
و یا سود خالص دارایی جاری بیشتر از تورم تولید کننده باشد
در غیر این صورت یا فرد در رشته ای فعال است که ایران مزیت نسبی ندارد و یا ایران مزیت نسبی دارد فرد مزیت رقابتی ندارد
پاسخگویی به ریسک :فقط در رشته هایی باقی بمانید که ایران مزیت نسبی دارد و اگر ایران مزیت نسبی داشت فعال اقتصادی مزیت رقابتی داشته باشد
پاسخگویی به ریسک : پس اندازی کم ریسک است که دوران بازگشت سرمایه ، 5 سال و کمتر باشد
دارایی سرمایه ای که دوران بازگشت سرمایه آن بیشتر از 5 سال باشد را با دارایی سرمایه ای که دوران بازگشت سرمایه آن 5 سال و کمتر باشد تعویض کنید
بیمه بیزینس  : اگر مشکل سرمایه در گردش ندارید ٣٠ درصد پرتفوی دارایی ، طلا باشد
٢5 درصد سود خالص را صرف نوسازی موج پنجمی کنید
٢5 درصد سود را پس انداز اضافی کنید تا در دوران رکود ، آن را بفروشید و به زخم خود بزنید
٢5 درصد از سود خود را طلا کنید
٢5 درصد از سود خود را به سهمی تبدیل کنید که جز لیست دارندگان ٨٠ درصد سود خالص باشد ، دوران بازگشت سرمایه آن 5 سال باشد ، خالص دارایی جاری ٣5 روز یکبار بچرخد
سهامی که در یک ماه گذشته افزایش قیمت داشته اند فقط ٧ درصد سهام خریداری شده بوده اند این نشان می دهد مردم بلد نیستند  سهام بخرند و اینهایی که در فضای مجازی به مردم  سیگنال فروش می دهند این کاره نیستند و روش تکنیکال مناسب خرید سهام نیست
در لیست روزانه بورس که منتشر می‌شود  فایلی هست به نام  ارزیابی خریداران سهام در یک ماه گذشته  خطای خریداران سهام در  یک ماه مانیتور میشود

مقالات