دوره باید ها و نباید های قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده 11 سامانه مودیان ، تناظر حساب

مدرس : میثم حاجی محمدی

مدت : 4 ساعت

تک فروشی