دوره مدیریت منابع انسانی - دکتر عبدالله قوچانی

8 جلسه - 8 ساعت

بررسی هنر مدیریت /جلسه اول
تعریف سازمان و اهداف سازمان و نقش مدیران در ان /جلسه دوم
اهمیت رفتار سازمانی و ارتباط ان با مدیران/جلسه سوم
ایده های که مدیران برای مخاطب دارند و می خواهند عملیاتی کنند/جلسه چهارم
نقش اموزش در سازمان و اهمیت صحیح نظارت مدیران بر کارکنان/جلسه پنجم
نقش اموزش در سازمان و اهمیت صحیح نظارت مدیران بر کارکنان/جلسه ششم
نقش مهارت های ارتباطی و روابط انسانی در موفقیت مدیران/جلسه هفتم
نقش مهارت های ارتباطی و روابط انسانی در موفقیت مدیران/جلسه هشتم

دوره های کاربردی