دوره مهارتهای رهبری در سازمان - دکتر منصور عزتی

7 جلسه -  9 ساعت

تعاریف و مفاهیم اصلی رهبری تغییر و تحول/جلسه اول
نگرش و تاثیر آن در رهبری/جلسه دوم
تفویض اختیار موانع و راهکارها/جلسه سوم
اصول هوش همراهی در مدیریت و رهبری/جلسه چهارم
رتباط موثر و و مدیریت مشارکتی و مدیریت تعارض در رهبری/جلسه پنجم
انگیزش راهکارها و موانع/جلسه ششم
تفکر تحلیلی و مدیریت بحران در رهبری/جلسه هفتم

مدیریت