تحلیل بورس در تاریخ 1402/08/09

نکات مربوط به استفاده از فایلها به شرح ذیل می باشد: 1- فایلهای اکسل حاوی تمامی اطلاعات می باشند 2- فایلهای html همان شیتهای فایل اکسل می باشند که به صورت مجزا به نسحه وب ارائه شده اند.3-آموزش بورس riskac.ir/8320 اموزش اقتصاد جهانی riskac.ir/8295

فایلهای مرتبط
لیست نهایی بورس نسخه وب 1402/08/09 ساعت 15
اشتباهات خریداران سهام در ماه نسخه وب 1402/08/09 ساعت 15
بیشترین سهم معامله شده دریک ماه نسخه وب 1402/08/09 ساعت 15
دارندگان 80 درصد سود نسخه وب 1402/08/09 ساعت 15
همه شرکتها به حسب رشته فعالیت نسخه وب 1402/08/09 ساعت 15
لیست رتبه‌بندی بورس نسخه اکسل 1402/08/09 ساعت 15
لیست نهایی بورس نسخه وب 1402/08/09 ساعت 13
اشتباهات خریداران سهام در ماه نسخه وب 1402/08/09 ساعت 13
بیشترین سهم معامله شده دریک ماه نسخه وب 1402/08/09 ساعت 13
دارندگان 80 درصد سود نسخه وب 1402/08/09 ساعت 13
همه شرکتها به حسب رشته فعالیت نسخه وب 1402/08/09 ساعت 13
لیست رتبه‌بندی بورس نسخه اکسل 1402/08/09 ساعت 13
لیست نهایی بورس نسخه وب 1402/08/09 ساعت 11
اشتباهات خریداران سهام در ماه نسخه وب 1402/08/09 ساعت 11
بیشترین سهم معامله شده دریک ماه نسخه وب 1402/08/09 ساعت 11
دارندگان 80 درصد سود نسخه وب 1402/08/09 ساعت 11
همه شرکتها به حسب رشته فعالیت نسخه وب 1402/08/09 ساعت 11
لیست رتبه‌بندی بورس نسخه اکسل 1402/08/09 ساعت 11
لیست نهایی بورس نسخه وب 1402/08/09 ساعت 10
اشتباهات خریداران سهام در ماه نسخه وب 1402/08/09 ساعت 10
بیشترین سهم معامله شده دریک ماه نسخه وب 1402/08/09 ساعت 10
دارندگان 80 درصد سود نسخه وب 1402/08/09 ساعت 10
همه شرکتها به حسب رشته فعالیت نسخه وب 1402/08/09 ساعت 10
لیست رتبه‌بندی بورس نسخه اکسل 1402/08/09 ساعت 10
لیست نهایی بورس نسخه وب 1402/08/09 نهایی روز کاری قبل
اشتباهات خریداران سهام در ماه نسخه وب 1402/08/09 نهایی روز کاری قبل
بیشترین سهم معامله شده دریک ماه نسخه وب 1402/08/09 نهایی روز کاری قبل
دارندگان 80 درصد سود نسخه وب 1402/08/09 نهایی روز کاری قبل
همه شرکتها به حسب رشته فعالیت نسخه وب 1402/08/09 نهایی روز کاری قبل
لیست رتبه‌بندی بورس نسخه اکسل 1402/08/09 نهایی روز کاری قبل

سه شنبه ۰۹ آبان ۱۴۰۲ 0 0 0 0 لینک کوتاه: riskac.ir/10157

رایگان