دوره برنامه ریزی بازاریابی تدوین مارکتینگ پلن - استاد علیجاه شهر بانویی

سرفصلهای این دوره عبارتند از :

تعریف بازاریابی
مفاهیم بازاریابی ( نیاز، خواسته، تقاضا، کاال، مبادله، معامله)
مفهوم مدیریت بازاریابی و وظایف آن
اهداف نظام بازاریابی
انواع تقاضا
فلسفه پنج گانه مدیریت بازاریابی
مفهوم محیط بازاریابی
ارتباط در محیط داخلی شرکت
تامین کنندگان
واسطه های بازاریابی
مشتریان مصرف کنندگان  رقبا
مفهوم بازار
مفهوم تحقیقات بازار و سیستم های اطالعات بازاریابی
مفهوم بخش بندی بازار و فرایند آن
مفهوم آمیختگی بازاریابی
تعریف محصول و تفاوت آن با خدمت
مفهوم نوآوری مفهوم
قیمت گذاری و انواع آن
عوامل موثر در قیمت گذاری
متداول ترین اشتباهات در قیمت گذاری
اهداف قیمت گذاری
استراتژی های قیمت گذاری
تعریف محصول و تفاوت آن با خدمت
بازارهای مصرف کننده
مدل رفتار مصرف کننده
بازاریابی هدف
مفهوم مزیت رقابتی
مفهوم خلق ارزش برای مشتری
مفهوم جایگاه سازی بازار
بازارهای سازمانی و انواع آن
کانال های توزیع ووظایف آن
مفهوم توزیع فیزیکی و مدیریت تدارکات
ابزارهای پیشبردی جمعی
مفهوم تبلیغات و روش های آن
مفهوم ارزش مورد انتظار مشتری
علامت تجاری
اصول ساخت برند
برند اصلی و برندهای فرعی
ارتباطات یکپارچه بازاریابی )سنتی نوین(
فرایند نهایی تصمیم گیری مشتری
مدل های فرایند ارتباطات بازاریابی
مفهوم ارتباط پایدار با مشتری
مفهوم بسته بندی
مفهوم فروش وانواع آن
سیاست های تشویقی
مفهوم بازاریابی بین المللی
مفهوم بازاریابی الکترونیکی / تجارت الکترونیک
انتقادهای اجتماعی بر بازاریابی

مدت زمان دوره : 17 ساعت

افرادی که دوره جامع کسب و کار را خریداری کرده اند ، لطفا از ثبت نام در این دوره خودداری کنند.

دوره های کاربردی