تغییر سبک کسب و کار در دولت جدید / باید نباید بهمن 1400

تاریخ برگزاری 5 بهمن 1400

کسب و کار