دوره جامع کسب و کار - اشراف به اقتصاد جهانی و پیش بینی فروپاشی مالی بعدی - استاد محمدحسین ادیب

دوره جامع کسب و کار - اشراف به اقتصاد جهانی و پیش بینی فروپاشی مالی بعدی - استاد محمدحسین ادیب

اشراف به اقتصاد جهانی وپیش بینی فروپاشی مالی بعدی جهان / جلسه اول
اشراف به اقتصاد جهانی وپیش بینی فروپاشی مالی بعدی جهان / جلسه دوم
اشراف به اقتصاد جهانی وپیش بینی فروپاشی مالی بعدی جهان / جلسه سوم
اشراف به اقتصاد جهانی وپیش بینی فروپاشی مالی بعدی جهان / جلسه چهارم
اشراف به اقتصاد جهانی وپیش بینی فروپاشی مالی بعدی جهان / جلسه پنجم
اشراف به اقتصاد جهانی وپیش بینی فروپاشی مالی بعدی جهان / جلسه ششم

مدت زمان دوره : 9 ساعت 

با خرید هریک از دوره های گروه جامع کسب و کار فقط به تمام زیرمجموعه های این گروه دسترسی خواهید داشت.
(این دوره شامل اشتراک ماهانه، گروه سمینارها، دوره های آموزشی و دوره های کاربردی نمی باشد)

مدرس                                                                                         عنوان دوره
1 محمدحسین ادیب            -                   اشراف به اقتصاد جهانی و پیش بینی فروپاشی مالی بعدی (9 ساعت)
2 محمدحسین ادیب                                مدیریت ریسک (11.30 ساعت)
3 دکترمحمدخطیبی                                مدیریت استراتژیک (18.5 ساعت)
4 دکتر سیدمحمد خطیبی                     مدلهای استراتژیک  (در حال به روز رسانی)
5 دکتر سیدمحمد خطیبی                      اقیانوس آبی 
6 دکتر جمشید اثنی عشری                    شناسایی اصول و مبانی مدیریت در کسب و کار (30 ساعت)
7 دکتر جمشید اثنی عشری                      به کارگیری مبانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی در کسب و کار (10 ساعت)
8 دکتر علی اسدالهی                                مدیریت مالی  (9 ساعت)
9 دکتر محمدحسین غوثی                      اصول و فنون مذاکره (در حال به روز رسانی)
10 دکتر امیرحسین صبورطینت             رفتار سازمانی (7.5 ساعت)
11 دکتر امیرحسین صبورطینت              مدیریت منابع انسانی (7.5 ساعت)
12 استاد کامران پورفتحی                        اکسل پیشرفته  (11 ساعت)
13 دکتر محمد میرمرتضوی                      مدیریت پروژه MPS  (10 ساعت)
14 دکتر سیدمحمد میرمرتضوی              مدیریت عملیات در کسب و کار (درحال بروز رسانی)
15 دکتر محمد میرمرتضوی                    مدیریت اطلاعات در کسب و کار(درحال بروز رسانی)
16 دکتر حمیدرضا سعیدنیا                   بازاریابی (درحال بروز رسانی)
17 دکتر زهرا هاشمی پور                        شناسایی اصول حسابداری در مدیریت (10 ساعت)
18 استاد دین محمدی                           حسابداری شرکتهای خدماتی

این دوره به روز رسانی خواهد شد

 

 

معرفی ، سرفصل ها دوره جامع کسب و کار