دوره جامع کسب و کار - بازاریابی

دوره جامع کسب و کار - بازاریابی 

 

سرفصلهای دوره عبارتند از : 

- تعریف بازاریابی
- مفاهیم بازاریابی ( نیاز، خواسته، تقاضا، کالا، مبادله، معامله)
- مفهوم مدیریت بازاریابی و وظایف آن
-  اهداف نظام بازاریابی
- انواع تقاضا
- فلسفه پنج گانه مدیریت بازاریابی
- مفهوم محیط بازاریابی
- ارتباط در محیط داخلی شرکت
-  تامین کنندگان
- واسطه های بازاریابی
- مشتریان (مصرف کنندگان)
- رقبا
- مفهوم بازار
- مفهوم تحقیقات بازار و سیستم های اطلاعات بازاریابی
- مفهوم بخش بندی بازار و فرایند آن
- مفهوم آمیختگی بازاریابی
- تعریف محصول و تفاوت آن با خدمت
- مفهوم نوآوری مفهوم
- قیمت گذاری و انواع آن
- عوامل موثر در قیمت گذاری
- متداول ترین اشتباهات در قیمت گذاری
- اهداف قیمت گذاری
- استراتژی های قیمت گذاری
- تعریف محصول و تفاوت آن با خدمت
- بازارهای مصرف کننده
- مدل رفتار مصرف کننده
- بازاریابی هدف
- مفهوم مزیت رقابتی
- مفهوم خلق ارزش برای مشتری
- مفهوم جایگاه سازی بازار
-  بازارهای سازمانی و انواع آن
-  کانال های توزیع ووظایف آن
- مفهوم توزیع فیزیکی و مدیریت تدارکات
- ابزارهای پیشبردی جمعی
-  مفهوم تبلیغات و روش های آن
- مفهوم ارزش مورد انتظار مشتری
- علامت تجاری
- اصول ساخت برند
- برند اصلی و برندهای فرعی
- ارتباطات یکپارچه بازاریابی (سنتی- نوین)
- فرایند نهایی تصمیم گیری مشتری
- مدل های فرایند ارتباطات بازاریابی
- مفهوم ارتباط پایدار با مشتری
- مفهوم بسته بندی
- مفهوم فروش وانواع آن
- سیاست های تشویقی
- مفهوم بازاریابی بین المللی
- مفهوم بازاریابی الکترونیکی / تجارت الکترونیک
- انتقادهای اجتماعی بر بازاریابی

 

مدرس                                                                                         عنوان دوره
1 محمدحسین ادیب            -                   اشراف به اقتصاد جهانی و پیش بینی فروپاشی مالی بعدی (9 ساعت)
2 محمدحسین ادیب                                مدیریت ریسک (11.30 ساعت)
3 دکترمحمدخطیبی                                مدیریت استراتژیک (18.5 ساعت)
4 دکتر سیدمحمد خطیبی                     مدلهای استراتژیک  (در حال به روز رسانی)
5 دکتر سیدمحمد خطیبی                      اقیانوس آبی (در حال به روز رسانی)
6 دکتر جمشید اثنی عشری                    شناسایی اصول و مبانی مدیریت در کسب و کار (30 ساعت)
7 دکتر جمشید اثنی عشری                      به کارگیری مبانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی در کسب و کار (10 ساعت)
8 دکتر علی اسدالهی                                مدیریت مالی  (9 ساعت)
9 دکتر محمدحسین غوثی                      اصول و فنون مذاکره (در حال به روز رسانی)
10 دکتر امیرحسین صبورطینت             رفتار سازمانی (7.5 ساعت)
11 دکتر امیرحسین صبورطینت              مدیریت منابع انسانی (7.5 ساعت)
12 استاد کامران پورفتحی                        اکسل پیشرفته  (11 ساعت)
13 دکتر محمد میرمرتضوی                      مدیریت پروژه MPS  (10 ساعت)
14 دکتر سیدمحمد میرمرتضوی              مدیریت عملیات در کسب و کار (درحال بروز رسانی)
15 دکتر محمد میرمرتضوی                    مدیریت اطلاعات در کسب و کار(درحال بروز رسانی)
16 دکتر حمیدرضا سعیدنیا                   بازاریابی (درحال بروز رسانی)
17 دکتر زهرا هاشمی پور                        شناسایی اصول حسابداری در مدیریت (10 ساعت)
18 استاد علیجاه شهربانوئی                   بازاریابی(در حال به روز رسانی)
19 استاد دین محمدی                           حسابداری شرکتهای خدماتی

این دوره به روز رسانی خواهد شد

 

با خرید هریک از دوره های گروه جامع کسب و کار فقط به تمام زیرمجموعه های این گروه دسترسی خواهید داشت.

(این دوره شامل اشتراک ماهانه، گروه سمینارها، دوره های آموزشی و دوره های کاربردی نمی باشد)

 

سرفصلهای دوره جامع کسب و کار