دوره جامع کسب و کار - مدیریت استراتژیک - دکتر محمد خطیبی

دوره جامع کسب و کار - مدیریت استراتژیک - دکتر محمد خطیبی


مفهوم استراتژی / جلسه اول

مفهوم استراتژی / جلسه دوم

پارادایم های مدیریت استراتژیک/ جلسه سوم

مکاتب مدیریت استرانژیک/ جلسه چهارم

ارکان جهت ساز/ جلسه پنجم

ماموریت/ جلسه ششم

چشم انداز/ جلسه هفتم

ارزشها/ جلسه هشتم

تحلیل محیطی/ جلسه نهم

تحلیل محیط خارجی/ جلسه دهم

تحلیل محیط خارجی/ جلسه یازدهم

تحلیل محیط خارجی - داخلی/ جلسه دوازدهم

تحلیل محیط داخلی/ جلسه سیزدهم

تدوین استراتژی/ جلسه چهاردهم

تدوین ماتریس IEM/ جلسه پانزدهم

انواع استرانژی ها بخش دوم/ جلسه شانزدهم

دوره مدیریت استراتژیک / انواع استرانژی ها بخش سوم/ جلسه هفدهم

تدوین و اولویت بندی استراتژی ها/ جلسه هجدهم 

ابزاری های تکمیلی تدوین استراتژی ها بخش اول / جلسه نوزدهم

ابزاری های تکمیلی تدوین استراتژی ها بخش دوم / جلسه بیستم

مدت زمان دوره : 18 ساعت و 44 دقیقه  

مدرس                                                                                         عنوان دوره
1 محمدحسین ادیب            -                   اشراف به اقتصاد جهانی و پیش بینی فروپاشی مالی بعدی (9 ساعت)
2 محمدحسین ادیب                                مدیریت ریسک (11.30 ساعت)
3 دکترمحمدخطیبی                                مدیریت استراتژیک (18.5 ساعت)
4 دکتر سیدمحمد خطیبی                     مدلهای استراتژیک  (در حال به روز رسانی)
5 دکتر سیدمحمد خطیبی                      اقیانوس آبی (در حال به روز رسانی)
6 دکتر جمشید اثنی عشری                    شناسایی اصول و مبانی مدیریت در کسب و کار (30 ساعت)
7 دکتر جمشید اثنی عشری                      به کارگیری مبانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی در کسب و کار (10 ساعت)
8 دکتر علی اسدالهی                                مدیریت مالی  (9 ساعت)
9 دکتر محمدحسین غوثی                      اصول و فنون مذاکره (در حال به روز رسانی)
10 دکتر امیرحسین صبورطینت             رفتار سازمانی (7.5 ساعت)
11 دکتر امیرحسین صبورطینت              مدیریت منابع انسانی (7.5 ساعت)
12 استاد کامران پورفتحی                        اکسل پیشرفته  (11 ساعت)
13 دکتر محمد میرمرتضوی                      مدیریت پروژه MPS  (10 ساعت)
14 دکتر سیدمحمد میرمرتضوی              مدیریت عملیات در کسب و کار (درحال بروز رسانی)
15 دکتر محمد میرمرتضوی                    مدیریت اطلاعات در کسب و کار(درحال بروز رسانی)
16 دکتر حمیدرضا سعیدنیا                   بازاریابی (درحال بروز رسانی)
17 دکتر زهرا هاشمی پور                        شناسایی اصول حسابداری در مدیریت (10 ساعت)
18  استاد دین محمدی                           حسابداری شرکتهای خدماتی

این دوره به روز رسانی خواهد شد

با خرید هریک از دوره های گروه جامع کسب و کار فقط به تمام زیرمجموعه های این گروه دسترسی خواهید داشت.

(این دوره شامل اشتراک ماهانه، گروه سمینارها، دوره های آموزشی و دوره های کاربردی نمی باشد)

سرفصلهای دوره جامع کسب و کار