مجموعه سمینارهای پاییز و زمستان 1400

دوره بایدها و نبایدهای کسب و کار
تاریخ های برگزاری سمینارها:   8 مهر، 4 آبان، 2 آذر ، 7 دی ، 5 بهمن، 3 اسفند

دوره سبد دارایی شخصی زمستان
تاریخ های برگزاری سمینارها :  عوامل موثر بر نرخ طلا(9 آذر)، عوامل موثر بر نرخ دلار(14 دی)، عوامل موثر بر قیمت مسکن(12 بهمن)، پیشنهاد برای سبد دارایی شخصی(9 اسفند)
با درآمد 10 تا 100 میلیون تومان در ماه چه کنیم؟
تاریخ برگزاری سمینار ها :  20 مهر، 18 آبان، 23 آذر ، 21 دی ، 19 بهمن، 17 اسفند
دوره نبض بازار در ماه آینده
تاریخهای برگزاری سمینارها:  27 مهر، 25 آبان، 30 آذر ، 28 دی ، 25 بهمن، 24 اسفند

مجموعه اقتصاد ایران در سال 1401 (زمان برگزاری: اسفندماه 1400)
آینده اقتصاد ایران - بودجه سال 1401 - پیش بینی قیمت نفت

شنبه ۱۳ شهريور ۱۴۰۰ 0 0 0 1096 لینک کوتاه: riskac.ir/5780

تک فروشی