مولفه های اساسی مدیریت دانش

مولفه های اساسی مدیریت دانش

مدیریت دانش  – دکتر جمشید اثنی عشری

مدیریت