تحلیل اقتصاد ایران در سال 1403 از دیدگاه دکتر صادقین و دهنوی

تاریخ برگزاری 20 اسفند 1402

مدت 3 ساعت

15 دقیقه معرفی دوره رایگان 

تک فروشی