سه پیش فرض غلط ٩٩ درصد مردم در تحلیل اقتصاد

✍️محمد حسین ادیب

مردم قدرت اقتصادی دولت را بسیار بیش از توان واقعی  آن ارزیابی می کنند ، دولت در مرداد ماه فقط ٢5 هزار میلیارد تومان وصولی داشته است

٢5 هزار میلیارد تومان یعنی هیچ

خرید سهام در ٣٠ روز گذشته :صد و ٧٠هزار میلیارد تومان

خرید سهام در مرداد ٧ برابر  درآمد دولت بوده است

دولت در برابر بورس ایران ، عددی نیست

١٩ شرکت بورسی فقط در هفته گذشته ٣6 هزار میلیارد تومان افزایش ارزش سهام داشتند  ( ١٩ شرکت در هفته گذشته ٨٠ درصد سود ناشی از افزایش ارزش سهام را جذب کردند )

سود ناشی از افزایش ارزش سهام ١٩ شرکت در یک هفته بیشتر از وصولی دولت در یک ماه است

٩٩ درصد مردم نگاهی منفی به بورس دارند و عده ای هم دارند در بورس پول را با لودر جمع می کنند

گونه ای اغراق در نقش فروش اینترنتی در افکار عمومی وجود دارد در حالیکه غیر از تهران ، فروش اینترنتی رویکردی شکست خورده است فروش اینترنتی در مرداد در اصفهان فقط 6٣١ میلیارد و در تبریز ٣٧5 میلیارد تومان بوده است یعنی تقریبا صفر

خرید اینترنتی در مرداد :
تهران : 5٨ هزار میلیارد تومان
اصفهان : 6٣١ میلیارد تومان ( به هزار میلیارد تومان نمی رسد )
تبریز : ٣٧5 میلیارد تومان ( کمتر از هزار میلیارد تومان)

به غیر از تهران آمار خرید اینترنتی قلیل و قابل صرف نظر کردن است


جمع بندی :
٩٩ درصد مردم با سه فرض غلط تصمیم می گیرند :

دولت توان زیادی در اقتصاد دارد ؛ آنچه را مردم از قدرت خرید دولت در ذهن دارند یک بیستم آن درست است

عده زیادی با خشم به بورس نگاه می کنند و عده ای هم در معمولا ٢٠ شرکت دارند بسیار بیش از دولت کسب سود می کنند

مردم در فروش اینترنتی هم غیر از تهران دچار اغراق اند

@adibmh

https://www.instagram.com/adibmh.ir

سه شنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۰ 0 0 0 786 لینک کوتاه: riskac.ir/5789

مقالات