دلار فروش فرآورده های نفتی در داخل : ٢٢5٠ تومان

✍️محمد حسین ادیب

فرآورده های نفتی با دلار ٢٢5٠ تومان در داخل به فروش می رود

ارزش فرآورده های نفتی یارانه ای که با دلار ٢٢5٠ تومان به فروش می رسد ١٩ میلیارد دلار است

در نوشتن این مقاله هیچ بیمی از واکنش دولت نداریم اما از شدت واکنش مردم به شدت بیم داریم

نتیجه گیری های مقاله برای کم کردن زهر مطلب همه حذف شد

تیم تحقیق محمد حسین ادیب همگی با انتشار این مقاله به سبب نبودن ظرفیت در افکار عمومی برای پذیرش آن مخالف هستند

محمد حسین ادیب یکبار در ١6 آذر ١٣٩١ مقاله ای در نسبت بین قیمت دلار و یارانه انرژی نوشت و سه سه بار به ٩ بار که دیگر در این ارتباط تحلیلی ارائه دهد

در صورتی که واکنش زیاد بود ادامه انتشار این زنجیره مطالب متوقف میشود

مردم هم به شدت طرفدار درست شدن وضع هستند و هم با هر راه حل جدی برای درست شدن وضعیت مخالفند

درک دقیق این مقاله حوصله می خواهد مقاله را باید حداقل ده بار بخوانید و یادداشت بردارید

یارانه فرآورده های نفتی :
مصرف یارانه ای :
بنزین ١5٠٠ تومانی : 6٣ میلیون لیتر
بنزین ٣هزار تومانی : ١٢ میلیون لیتر
مصرف بنزین هواپیما : 4 میلیون لیتر
گازوئیل یارانه ای : ٨١ میلیون لیتر
نفت سفید : ٧ میلیون لیتر
نفت کوره : ١٠ میلیون لیتر
گاز مایع : هر کیلوگرم گاز مایع معادل 1.5 لیتر بنزین پیمایش می‌کند سال 97 کل گازمایع تولیدی کشور 8.5 میلیون تن بوده که از این مقدار 77 درصد آن صادر شده است، مصرف داخلی ٢ میلیون تن معادل ٨ میلیون لیتر بنزین
جمع :١٨6 میلیون لیتر معادل یک میلیون و ١٧٠ هزار بشکه در روز ، هر بشکه 45 دلار ، معادل ١٩ میلیارد و ١٧٠ میلیون دلار.

یارانه انرژی : ارزش بازار جهانی فرآورده های مصرفی در داخل با نفت بشکه ای 45 دلار و دلار ٢5 هزار تومان بالغ بر 4٨٠ هزار میلیارد تومان

قیمت فروش حامل های انرژی بالا در بازار داخلی به گزارش دیوان محاسبات 44 هزار میلیارد تومان و با محاسبه تیم تحقیق محمد حسین ادیب 45 هزار میلیارد تومان

مردم ٩ درصد قیمت فرآورده های نفتی مصرفی یارانه ای را پرداخت می کنند دلار فرآورده های نفتی مصرفی در داخل ٢٢5٠ تومان است

مردم ١٩ میلیارد دلار فرآورده نفتی با نرخ دلار ٢٢5٠ تومان خریداری می کنند

در ٨ ماهه ٢٣ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده اگر در ١٢ ماهه واردات در سطح معدل ٨ ماهه باشد واردات ٣6 میلیارد دلار در طی سال ٩٩ خواهد بود

ایرانیان ٣6 میلیارد دلار در سال دلار با نرخ روز ٢5 هزار تومان و ١٩ میلیارد دلار فرآورده با نرخ متوسط ٢٢5٠ تومان خریداری می کنند

متوسط قیمت فروش دلار برای واردات کالا و فرآورده های نفتی را خودتان محاسبه کنید

در نوشتن این مقاله تیم تحقیق محمد حسین ادیب هیچ نقشی نداشته اند ، همه اعضای تیم تحقیق تا پایان این زنجیره مطالب که در ده قسمت است به مرخصی رفته اند

اگر از من پرسیده شود چه حیوانی را دوست داری پاسخ من کرگدن است چون تنها سفر می کند

دوشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۹ 0 0 0 1671 لینک کوتاه: riskac.ir/4001

مقالات