تحریم نفت ایران را جدی نگیرید!

تحریم نفت ایران را جدی نگیرید!

✍️محمد حسین ادیب

یک - تولید روزانه بنزین ١١٢ میلیون لیتر ، معدل مصرف ٨ ماهه روزانه ٧5 میلیون لیتر ، صادرات ٣5 میلیون لیتر

دو- تولید گازوئیل : ١٢5 میلیون لیتر ، مصرف داخلی ٨١ میلیون لیتر ، صادرات 44 میلیون لیتر

سه -تولید نفت کوره 6٠ میلیون لیتر ، مصرف داخلی ١٠ میلیون لیتر، صادرات روزانه 5٠ میلیون لیتر

جمع سه مورد بالا : ١٣5 میلیون لیتر ، هر ١5٩ لیتر معادل یک بشکه ، ١٣5 میلیون لیتر معادل ٨4٩ هزار بشکه نفت خام در روز

چهار- صادرات ال پی جی : روزانه ٢٠٠ هزار بشکه

پنج - صادرات گاز : روزانه ٧5 میلیون متر مکعب که معادل 46٢ هزار بشکه انرژی نفت خام است

شش - به گزارش وزارت تجارت خارجی چین در ماه گذشته میلادی ٢٩5 هزار بشکه از ایران نفت وارد کرده است

جمع بندی : جمع موارد فوق یک میلیون و ٨٠6 هزار بشکه

قبل از تحریم صادرات نفت ایران روزانه ٢ میلیون و ٢٠٠ هزار بشکه بود

اگر تحریم به این معناست که ایران به جای نفت خام، فرآورده نفتی و گاز صادر می کند البته این درست است

اگر تحریم به این معناست که ایران خام فروشی نفت را تعطیل کرده و و محصولات نفتی صادر می کند البته درست است

بیان وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص تحریم ایران ، مصرف داخلی دارد

فضای مجازی ایران با فرض اینکه ایران تحریم نفتی شده، تحلیل سیاسی می کند و ساکن کاخ خیال است

اینکه اگر ایران تحریم نفت را با صادرات دیگر انواع انرژی خنثی کرده پس چرا دلار گران شده است به این باز می گردد که نفت ١٠٧ دلاری به حدود 4٠ دلار کاهش یافته‌است

علت گرانی دلار در گام اول به این باز می گردد که صادرات یک میلیون و ٨٠٠ هزار بشکه انرژی اگر با نفت ١٠٧ دلاری به جای نفت 4٠ دلاری انجام می شد قیمت دلار این نبود

البته صادرات انرژی نیز از ٢ میلیون و ٢٠٠ هزار بشکه به یک میلیون و ٨٠٠ هزار بشکه کاهش داشته که به سهم خود موثر است تحریم در همین حد موثر است

سخنی با چالشگران : تقاضا میشود پاسخ های کلی ندهید من با جزئیات و با آمار نشان دادم صادرات انرژی چقدر است ابتدا نشان دهید .این آمار نادرست است جزئیات را با جزئیات پاسخ دهید ، برای رد این تحلیل باید نشان دهید این آمار ها نادرست است

اثبات اینکه تحریم نفتی شوی تلویزیونی است تائید عملکرد دولت نیست ، وزرا تفکر هزینه ای دارند و دوران اینگونه مدیریت سپری شده است

دوشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۹ 0 0 0 1542 لینک کوتاه: riskac.ir/3999

مقالات