آنالیز قیمت مسکن و دلار در دولت بعدی ایران

آنالیز قیمت مسکن و دلار در دولت بعدی ایران ( قسمت اول)

✍️محمد حسین ادیب

قیمت مسکن و دلار در آینده بستگی دارد به رشد نقدینگی

رشد نقدینگی هم بستگی دارد به نحوه تامین کسر بودجه دولت

میانگین حقوق شاغلین در سال ٩٩: پنج میلیون و 4٠٠ هزار تومان

میانگین حقوق بازنشستگان : چهار میلیون و 45 هزار تومان

پرسنل دولت : دو میلیون و 6٣٨ هزار نفر

‌پرسنل بازنشسته :دو میلیون و ١١١ هزار نفر

جمع حقوق پرداختی به پرسنل دولت در ماه :ماهی ١4٢5٠ میلیارد تومان

جمع حقوق بازنشستگان : ٨5٠٠ میلیارد تومان
پرداخت ٧٠ درصد حقوق بازنشستگان بوسیله دولت معادل : 6 هزار میلیارد تومان

جمع پرداخت دولت به شاغل و بازنشسته در ماه : ٢٠ هزار میلیارد تومان

نحوه تامین کسر بودجه :

یک- فروش اوراق در ٢4 هفته ١١٠ هزار میلیارد تومان بطور متوسط هر هفته : 46٠٠ میلیارد تومان

پنج نتیحه گیری :

یک - دولت تا ٢٠ آبان ٩٩ معادل حقوق پرداختی در ماه اوراق فروخته‌است

دو- دولت حقوق چهار میلیون و ٧5٠ هزار نفر شاغل و بازنشسته را از محل استقراض پرداخت می کند

سه - آیا بانکها و بازار سرمایه ظرفیت دارند همچنان به دولت وام بدهند ؟

چهار- اگر این شیوه تامین حقوق ادامه نیابد دولت چه راه حل جایگزینی برای پرداخت حقوق دارد و بار تورمی آن چقدر است و شیوه های دیگر پرداخت حقوق چه تاثیری بر قیمت دلار و مسکن خواهد داشت ؟

پنج - آیا این شیوه پرداخت حقوق دولت بعدی را با حجم عظیم بدهی مواجه نمی کند ؟

تورم در آینده ایران بستگی دارد به یک نکته ، دولت آیا همچنان می تواند معادل حقوق پرداختی از بانکها و بازار سرمایه استقراض کند و آیا این شیوه پرداخت حقوق امکان عملی تداوم دارد ؟

نقد توقف پرداخت مالیات مشاغل و اشخاص حقیقی ( بخش دوم مقاله قبل از منظر دیگر)
معاون سازمان امور مالیاتی از متوقف شدن وصول مالیات صاحبان مشاغل و اشخاص حقیقی تا 10 بهمن ماه خبر داد.

آیا این توقف باعث اخلال در پرداخت های دولت میشود ؟


دولت علاوه بر ماهانه ٢٠ هزار میلیارد تومان پرداخت حقوق به شاغلین و کمک به پرداخت حقوق بازنشستگان پرداختی های ذیل را دارد :

یک -پرداخت یارانه نقدی در ماه : ٣4٠٠ میلیارد تومان
دو- یارانه معیشتی ماهانه : ٢5٠٠ میلیارد تومان
سه -یارانه گندم ماهانه : ١٠٠٠ میلیارد تومان
چهار- طرح سلامت ماهانه : 5٠٠ میلیارد تومان
پنج - پرداخت به نهاد های حمایتی ( کمیته امداد و سازمان بهزیستی معزز ) ماهانه : 5٠٠ میلیارد تومان

جمع موارد بالا : ٧٩٠٠ میلیارد تومان

جمع پرداخت حقوق به شاغل و بازنشسته و پنج مورد بالا : ٢٨ هزار میلیارد تومان در ماه

اظهار معاون سازمان امور مالیاتی چه تاثیری بر در آمد دولت خواهد داشت ؟

درآمد مالیاتی در سال ٩٨ ماهانه: ١٢ هزار میلیارد تومان

درآمد مالیاتی متوسط ماهانه در شش ماهه اول سال ٩٩ بالغ بر ١5 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال ٩٨ افزایش ٢5 درصدی نشان می دهد ، افزایش درآمد مالیاتی در شش ماهه سال ٩٩ بسیار کمتر از تورم بوده لذا کاهش صادرات نفت از ٢ میلیون و 5٠٠ هزار بشکه به ٣٠٠ هزار بشکه و عدم افزایش درآمد مالیاتی متناسب با تورم ، قدرت مانور دولت را در اقتصاد بسیار محدود کرده است

توقف در پرداخت مالیات شامل چه بخش های نمیشود:

گمرکات شامل مصوبه نیست : متوسط ماهانه درآمد گمرکات در ٧ ماهه سال ٩٨ بالغ بر ١١4٨ میلیارد تومان بوده که متوسط ماهانه شش ماهه سال ٩٩ بالغ بر ١٠٠٠ میلیارد تومان است که گواه کاهش است و در عین حال با وجود افزایش قیمت دلار درآمد گمرکات نه تنها افزایش نیافته که کاهشی نیز بوده است ، این مصوبه گمرکات را شامل نمیشود

اشخاص حقوقی شامل نمی‌شوند : در سال ٩٨بالغ بر ٣١ درصد از مالیات پرداختی از اشخاص حقوقی بوده است

کالا و خدمات شامل توقف پرداخت نیست : در سال ٩٨ بالغ بر 4٢ درصد از مالیات وصولی مالیات ناشی از کالا و خدمات بوده است

مالیات بر درآمدها، دومین بخش از مالیات‌های مستقیم است که شامل حقوق کارکنان بخش عمومی، حقوق کارکنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل، مالیات مستغلات و درآمد متفرقه است. همچنین سهم مالیات بر درآمد از کل درآمد مالیاتی در سال 1398 بالغ بر 22 درصد بود اما مالیات مشاغل در سال ٩٨ فقط ١٢ هزار میلیارد تومان یا ٨ درصد از کل مالیات بوده که شامل توقف پرداخت است

در مجموع اظهار معاون سازمان مالیاتی در خصوص توقف پرداخت مالیات تا ١٠ بهمن فقط بخش بسیار کوچکی از درآمد مالیاتی را شامل میشود و آسیبی به ساختار درآمد مالیاتی وارد نمی کند

در عین حال تعویق پرداخت مالیات تا ١٠ بهمن با روال بودجه هم سازگار است

درآمد های مالیاتی در دو ماه اول سال بسیار ناچیز است و بسیار کمتر از دو دوازدهم درآمد های مالیاتی است

درآمد مالیاتی در خرداد عادی و در تیر ماه در حدی است که در آخر تیر، چهار دوازدهم مالیات وصول شده است

دولت از حدود آذر با مازاد درآمد مالیاتی مواجه میشود و آن را پس انداز می کند و در اسفند به سبب پرداخت عیدی و تسویه حساب پایان سال ، دو برابر ماه‌های عادی هزینه دارد که پس انداز مالیاتی آذر تا پایان بهمن را در اسفند هزینه می کند

لذا اظهار معاون سازمان امور مالیاتی وقفه ای جدی در ساختار در آمد مالیاتی و پرداخت های دولت نخواهد بود

دوشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۹ 0 0 0 1901 لینک کوتاه: riskac.ir/3996

مقالات