سازماندهی به یکباره در سازمان ایجاد نمی شود

سازماندهی به یکباره در سازمان ایجاد نمی شود

مدیریت سازماندهی – دکتر جمشید اثنی عشری

مدیریت