استرالیا 126 درصد، کانادا 117 درصد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی

استرالیا 126 درصد، کانادا 117 درصد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی

سمینار تهدیدات و فرصت های مهاجرت به کانادا و استرالیا